Ntt beis gin, d'Jores-Cotisatioun ass 30 Euro an net 5 Euro wei am Artikel behaapt:

lux_wort_2014-01-28