Haut de Moien hu mir dat neit Joer mat engem Mountainbike Tour ageweit. Bei onsem Retour krute mir nach eng Coupe Schampes, fir op dat neit Joer unzestoussen, vun eisem President offréiert.